Froggo Fun #149 - "Everything the light touches..."