Baa-ram-ewe. Baa-ram-ewe. To your breed, your fleece, your clan be true. Sheep be true