Spoiler: it's a Zombified Mountain Stone Weta (Hemideina maori) infested with parasites