Celebrating 30 days of sobriety by shaving a kiwi. Enjoy