Rittenhouse Prosecution react to their own witness testimony